top of page

ZOR 2.0: 2010 - 2011

Karishma Pratt
Choreography Captain
Female Lead

Kavan Sabnani

Choreography Captain

Male Lead

Anjali Chatwani

Manager

Nisha Kurani

Sahil Mehta

Natalie Posdaljian

Akshay Radia

Nina Vyas

Shaan Shahabadi

Ramya Kedlaya

Akul Amin

Ashwin Khurana

Sita Kumar

Kiran Vajapey

Nehal Mehta

Vikash Patel

Shivangi Maniar

Dev Panchal

bottom of page