top of page

ZOR 15.0: 2023 - 2024

Zor-2023-119.jpg
Zor-2023-116.jpg
Zor-2023-158.jpg

Amani Mannak
Choreography Captain
Lead

Aryaa Pathak
Choreography Captain
Lead

Abishek Siva
Logistics Captain
Lead

Zor-2023-72.jpg
Zor-2023-108.jpg
Zor-2023-82.jpg
Zor-2023-90.jpg

Saahil Das
Lead

Aditi Sadwelkar

Aksheeta Walia

Avi Uppalapti

Zor-2023-105.jpg
Zor-2023-80.jpg
Zor-2023-76.jpg
Zor-2023-95.jpg

Harleen Missan

Kariesa Rohra

Khushi Raghuvanshi

Naisha Nallakula

Zor-2023-97.jpg
Zor-2023-85.jpg
Zor-2023-101.jpg
Zor-2023-110.jpg

Parth Paliwal

Pragna Vasupal

Pranav Rapthadu

Radha Sikaria

Zor-2023-93.jpg
Zor-2023-88.jpg
Zor-2023-112.jpg
Zor-2023-126.jpg

Rithika Thummalapenta

Saanvi Nadipalli

Sachi Goel

Sahiti Peela

Zor-2023-78.jpg
Zor-2023-99.jpg
Zor-2023-86.jpg

Shiv Kand

Tejas Mani

Yuvika Satapathy

bottom of page